Úvodní stránka  ::  Naše služby  ::  Sazebník služeb  ::  Objekty PS  ::  Ubytování v DPS
 

Pečovatelská služba Trutnov
Dělnická 161
541 01 Trutnov
Příspěvková organizace
IČ: 70153876
Identifikátor: 4383860
Ředitel
Ing. Petr Forejtek
739 547 915
739 010 673
forejtek@pecsluzba-tu.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Naděžda Včelišová
vcelisova@pecsluzba-tu.cz
733 156 858

Středisko 1:  Dělnická 161

Vedoucí střediska
Bc. Kateřina Topalovská, DiS.
739 547 914
603 230 120
topalovska@pecsluzba-tu.cz
Pracoviště Tichá 529
739 547 917
731 790 587
Pracoviště R.Frimla 934,935
739 262 968

Středisko 2:  Kryblická 450
Vedoucí střediska
Dana Janická
739 547 916
604 220 550
janicka@pecsluzba-tu.cz

 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ

 Poslání Pečovatelské služby (dále jen PS):
Posláním Pečovatelské služby Trutnov je umožnit seniorům a  zdravotně postiženým občanům,
prostřednictvím naší podpory, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.Pečovatelská služba
je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 Cíle PS:
 - podpora při zajištění základních životních potřeb uživatelů
 - podporovat samostatný a nezávislý způsob života v domácnosti uživatele (spolupráce s rodinou)
 - zachovat kontakt se sociálním prostředím
 - oddálit nutnost umístění do ústavní péče

 Principy PS:
 Zachování přirozeného prostředí

Při poskytování služby směřujeme k předcházení a zamezení sociálního vyloučení uživatele, podporujeme uživatele při začlenění do běžného života.
 Zajištění bezpečného prostředí
Pracovníci pečovatelské služby respektují práva všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.
 Individualizace služeb
Služby jsou poskytovány a nabízeny na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele. Uživatelé dle svých schopností rozhodují o využití nabídky poskytovaných služeb.
 Podpora samostatnosti
Podpora je směřována k rozvoji soběstačnosti uživatele. Pracovníci  uživatele podporují, aby se sám aktivně podle svých možností podílel na naplňování svých osobních cílů
 Lidský přístup
Pracovníci pečovatelské služby jsou uživateli oporou, rádcem a důvěrníkem. Služby jsou poskytovány bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví.
 Odborná práce
Pracovníci pečovatelské služby jsou podporováni v odbornosti své profese a dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované služby.

 Cílová skupina PS:
 Komu je služba určena:
 -  občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a osobám s invalidním důchodem, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby
 - rodinám se zdravotně postiženými dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 - rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

 
Věková struktura cílových skupin:
 Děti předškolního věku (1 - 7 let)
 Mladí dospělí (19 – 26 let)
 Dospělí (27 – 64 let)

 Mladší senioři (65 – 80 let)
 Starší senioři (nad 80 let)
 Děti kojeneckého věku (do 1 roku)

 Komu není určena:
- občanům, kteří nespadají do cílové skupiny (nesplňují podmínky ze zákona č.108/2006 Sb., §40, odst.1)

 Kde je poskytována PS?
 - ve vlastních domácnostech občanů města Trutnova a spádových obcí (Volanov, Oblanov, Voletiny, Bohuslavice, Lhota)
- v domácnostech v Domech s pečovatelskou službou
- ve Středisku osobní hygieny (DPS Kryblická 450)

 Kdo má nárok na bezplatnou PS?
(s výjimkou nákladů za stravu a poskytování fakultativních služeb)
1.      rodiny, ve kterých se narodily současně tři a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí
2.      účastníci odboje(zákon č. 255/1946 Sb.)
3.      osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
4.      osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst.1 zákona č. 87/1991, Sb., o mimosoudních rehabilitacích

Kapacita Pečovatelské služby Trutnov je 350 uživatelů za den.

Výroční zprávy ke stažení:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 Používáme počítačový informační systém Pečovatelská služba od firmy Petr Zajíc software.